REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYPOMINAMY.COM z dnia 2016-01-01

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług określa wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Operatora (dalej zwani łącznie „Stronami”) w ramach usług świadczonych przez Operatora na rzecz Zamawiającego.
 2. Regulamin świadczenia usług stanowi integralną część umowy pomiędzy Operatorem i Zamawiającym, stanowiącej podstawę świadczenia usług przez Operatora.
 3. Użyte w Regulaminie świadczenia usług lub w umowie pojęcia i definicje oznaczają:
 4. GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
 5. VMS – wiadomość głosowa odczytywana przez syntezator IVONA o długości maksymalnie 60 sekund.
 6. IVR TTS – (Interactive Voice Response Text To Speech) – system telekomunikacji, umożliwiający automatyczne dzwonienie, za pomocą systemu komputerowego, do abonentów sieci telekomunikacyjnych i przekazanie im nagranego lub syntezowanego przez aplikację IVONA komunikatu głosowego;
 7. Klient Zamawiającego – osoba, która korzysta z usług Zamawiającego w zakresie Wysyłki Wiadomości
 8. Konto Zamawiającego – zasoby udostępniane przez OPERATORA, obsługujące przesyłanie Wiadomości w ramach systemu obsługi Wiadomości stosowanego przez OPERATORA;
 9.  MMS – usługa przesyłania krótkich wiadomości graficznych między abonentami cyfrowych sieci telefonii komórkowej w standardzie GSM.
 10.  Okres Rozliczeniowy – przedział czasu, w ciągu którego zrealizowane Usługi rozliczane są w tym samym terminie płatności, wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy
 11. Operator – Horcha Sp. z o.o. (prowadząca markę „PRZYPOMINAMY.COM”) z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sadowa 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 371294, NIP 5291788833, REGON 142689307,
 12.  Panel ZAMAWIAJACEGO – aplikacja informatyczna [rodzaj aplikacji] za pomocą której OPERATOR daje ZAMAWIAJACEMU możliwość: (a) sprawdzenia liczby Wiadomości wysłanych w bieżącym Okresie Rozliczeniowym, (b) komunikacji z ZAMAWIAJĄCYM w zakresie wysyłek SMS i MMS oraz odpowiedzi klientów na te wysyłki
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług;
 14. Siła Wyższa – zdarzenia, zewnętrzne, niezależne od Stron, któremu nie mogły zapobiec, ani przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności.
 15. SMS – usługa przesyłania krótkich (do 160 znaków bez polskich liter i do 70 znaków z polskimi literami) wiadomości tekstowych między abonentami cyfrowych sieci telefonii komórkowej w standardzie GSM. Ilekroć w Regulaminie mowa o SMSach dotyczy to również SMS9X i SMS-NADPIS. Możliwe jest wysyłanie wielokrotnych SMS9X i SMS-NADPIS do 1071 znaków w jednej wiadomości bez polskich liter lub 469 znaków z polskimi literami. Taki SMS będzie naliczony w bilingu jako wielokrotność pojedynczych wiadomośći (maksymalnie 8 SMSów).
 16.  SMS z losowych numerów 9 cyfrowych (SMS9X) – jest to SMS z 9 cyfrowego losowego numeru w polskiej sieci GMS obsługujący dwukierunkową komunikację z odbiorcą SMS. Powyższe nie dotyczy w szczególności sytuacji związanych z odpowiedzią na SMS9X, który oczekiwał na odbiór z powodu niedostępności Odbiorcy w sieci GSM.
 17. SMS z własnym polem nadawcy (SMS-NADPIS) – jest to SMS z własnym polem nadawcy o długości maksymalnie 11 znaków bez polskich liter.
 18. System – system informatyczny umożliwiający Zamawiającemu świadczenie usługi wysyłania Wiadomości przez Klientów ZAMAWIAJACEGO swoim klientom
 19. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Operatorem a Zamawiającym, w trybie przewidzianym Regulaminem.
 20. Usługa – wskazane w § 3 Regulaminu treści usługi, świadczone podstawie przez Operatora na rzecz Zamawiającego;
 21. Wiadomość – SMS lub MMS
 22. Wykaz Usług – informacja o zrealizowanych połączeniach lub wysłanych Wiadomościach
 23. Wysyłanie Wiadomości – działanie w skutek którego Wiadomość opuściła system obsługi Wiadomości stosowany przez OPERATORA;
 24.  Zdalna obsługa – przekazywanie Wiadomości do wysłania, sprawdzanie stanu wysyłanych Wiadomości oraz pobieranie odpowiedzi SMS i MMS za pośrednictwem usługi PRZYPOMINAMY.COM bez konieczności logowania się na stronie OPERATORA za pośrednictwem formularza WWW lub wywołania adresu URL.
 25.  Zamawiający – przedsiębiorca, który złożył Zamówienie i z którym Operator zawarł Umowę;
 26. Zamówienie – oferta zawarcia Umowy złożona przez Zamawiającego Operatorowi, stanowiąca integralną część Umowy.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą gdy Operator potwierdzi w formie emailowej przyjęcie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
 2.  Świadczenie Usług rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Operatora przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust.1 powyżej, pod warunkiem aktywacji Usługi.
 3. Aktywacja Usługi następuje z momentem gdy Zamawiający, wpłaci na rachunek bankowy Operatora wskazany w Zamówieniu, depozyt, który stanowi zaliczkę na poczet pierwszej faktury wystawionej przez Operatora, w przypadku gdy kwota pierwszej faktury będzie niższa od kwoty depozytu, zostanie on zaliczony na poczet kolejnych faktur.
 4. Umowa zawierana jest na czas określony 12 miesięcy od daty aktywacji Usługi. Z chwilą upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że ZAMAWIAJACY, co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy, złoży Operatorowi pisemne oświadczenie woli o braku chęci przedłużenia Umowy.

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługi świadczone przez OPERATORA na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO polegają na:
a. zapewnieniu przez OPERATORA oraz bieżącej eksploatacji przez ZAMAWIAJĄCEGO Systemu, w zakresie wskazanym w Zamówieniu składanym przez Zamawiającego;
 2. udzieleniu przez OPERATORA na rzecz Zamawiającego stosownych licencji umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z Systemu w zakresie określonym w Regulaminie oraz w Zamówieni;
 3. udostępnieniu przez OPERATORA Panelu ZAMAWIAJACEGO, przy czym dostęp do funkcji wysyłania Wiadomości będzie możliwy tylko w niektórych spośród interfejsów umożliwiających dostęp Zamawiającemu dostęp do Systemu (tj. niektórych kanałach spośród: API HTTP, Panel WWW, plik CSV).
 4. OPERATOR może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usługi lub zmienić warunki ich świadczenia, jeżeli zachodzą ku temu uzasadnione powody, w szczególności zachodzą okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań zachowania ciągłości świadczenia Usługi takie jak awaria systemów informatycznych, awaria sieci telekomunikacyjnej, Siła Wyższa, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci. W takich przypadkach, OPERATOR powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie o konieczności przerwania lub ograniczenia Usługi zaś ZAMAWIAJACEMU nie przysługuje od OPERATORA odszkodowanie z tego tytułu.
 5. OPERATOR może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnością należności za wykonanie Usług przez okres dłuższy niż 30 dni, do chwili uregulowania przez ZAMAWIAJĄCEGO zaległości płatniczych. W takim przypadku zawieszenia świadczenia Usług Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie.
 6. OPERATOR może tymczasowo zawiesić część z funkcjonalności Panelu ZAMAWIAJACEGO w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w Systemie.
 7. ZAMAWIAJACY zobowiązuje się do nie wysyłania za pomocą Systemu:
 8.  treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, naruszających chronione prawem dobra osobiste odbiorcy lub osób trzecich, sprzecznych z dobrym obyczajów i o charakterze erotycznym,
 9. Wiadomości w godzinach nocnych (tj. między 22.00 a 7.00), za wyjątkiem sytuacji, kiedy wysłanie Wiadomości jest bezpośrednim następstwem akcji wykonanej przez Klienta ZAMAWIAJĄCEGO (np. odpowiedź na Wiadomość);
  jak również do zapewnienia, że Klienci ZAMAWIAJACEGO będą przy wysyłaniu Wiadomości przy pomocy Sytemu ograniczeń wskazanych w pkt. a) i b) powyżej.
 10. W wypadku stwierdzenia naruszenia przez ZAMAWIAJACEGO ust. 5 powyżej, OPERATOR jest uprawniony do zablokowania wysyłki Wiadomości, ograniczenia świadczenia Usługi, zawieszenia świadczenia Usługi lub rozwiązania Umowy w trybie określonym w §9 Regulaminu.
 11. OPERATOR zapewni wysyłanie Wiadomości do wszystkich Klientów ZAMAWIAJĄCEGO na terenie Polski, jeżeli nie będą miały miejsca żadne prawne lub techniczne ograniczenia możliwości wysyłania Wiadomości SMS lub nie zaistnieją okoliczności o charakterze wskazanym w ust. 3 powyżej.
 12. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że znana mu jest specyfika systemu, polegająca na tym, że Wiadomości będą wysyłane do Klientów ZAMAWIAJĄCEGO z dowolnie ustalanych przez OPERATOR numerów telefonów komórkowych. W związku z tym szablon treści Wiadomości SMS będzie zredagowany w taki sposób, aby dla Klienta ZAMAWIAJĄCEGO było jednoznacznie możliwe ustalenie podmiotu, na rzecz którego wiadomość jest wysyłana, oraz sprawy, w związku z którą wiadomość jest wysyłana.

§ 4 OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. OPERATOR powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO, niezwłocznie, o:
 2.  zamiarze prowadzenia prac w systemach służących do realizacji Usługi, które mogą mieć wpływ na sposób i/lub termin jej świadczenia;
 3. mogących nastąpić przerwach w świadczeniu Usługi.
 4. OPERATOR nie będzie odpowiedzialny za przerwy w pracy sieci GSM operatorów GSM.
 5. OPERATOR zapewnia i gwarantuje, że wysyłanie Wiadomości do Klienta ZAMAWIAJACEGO jest równoznaczne z otrzymaniem Wiadomości przez takiego Klienta ZAMAWIAJĄCEGO, o ile w okresie ważności danej Wiadomości SMS, telefon komórkowy Klienta, do którego kierowana jest dana Wiadomość, był poprawnie zalogowany w sieci lub o ile nie wystąpiły inne niezależne od OPERATORA przeszkody uniemożliwiające dostarczenie Wiadomości.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z uwagi na charakterystykę Usługi oraz fakt, że System będzie wykorzystywany przez ZAMAWIAJACEGO do prowadzenia przezeń działalności gospodarczej i świadczenia usług na rzecz osób trzecich w sposób i na zasadach, wedle wyboru ZAMAWIAJĄCEGO (pod warunkiem zachowania obowiązków wynikających z Umowy), OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności wobec ZAMAWIAJĄCEGO ani osób trzecich za skutki prawne wynikające z korzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z Usługi świadczonej na podstawie Umowy, w szczególności OPERATOR nie odpowiada za treści wysyłane poprzez ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem Systemu.
 2. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za Wiadomości wysłane z opóźnieniem, Wiadomości które nie mogły zostać wysłane z powodów technicznych niezależnych od OPERATORA lub Wiadomości, które nie zostały prawidłowo skolejkowane w przypadku wysyłki zdalnej.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek osoby trzecie wysunęły w stosunku do OPERATORA jakiekolwiek roszczenia związane z przekazywaniem danych Klientowi ZAMAWIAJĄCEGO (w szczególności z uwagi na to, że przekazywane informacje nie są objęte zgodą lub są nieaktualne, niepełne, bądź nieprawdziwe), ZAMAWIAJĄCY zobowiązany będzie do współdziałania z OPERATORA we wszelkim zakresie, który jest niezbędny do skutecznej obrony praw OPERATORA. W przypadku, gdyby w wyniku wysunięcia roszczeń, o których mowa powyżej, OPERATOR zobowiązany został do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, do zapłacenia jakiegokolwiek odszkodowania lub poniesie jakiekolwiek koszty, szkodę lub wydatki (w tym w szczególności koszty postępowań sądowych i administracyjnych, koszty zastępstwa procesowego oraz inne koszty pomocy prawnej), ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zwrotu OPERATOR wszelkich uzasadnionych kosztów, pokrycia szkód i wydatków poniesionych w związku z zaspokojeniem tych roszczeń. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zwrotu kosztów, wydatków, wyrównania szkód, o których mowa powyżej, dopiero po otrzymaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO orzeczenia wydanego w danym postępowaniu sądowym a także wyliczenia poniesionych kosztów, szkody lub wydatków.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek osoby trzecie wysunęły w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek roszczenia związane z wykonywaniem Umowy, OPERATOR zobowiązany będzie do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM we wszelkim zakresie, który jest niezbędny do skutecznej obrony praw ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6 Płatności

 1. ZAMAWIAJĄCY będzie uiszczał należne Operatorowi opłaty na podstawie wystawionych przez OPERATORA miesięcznych faktur VAT.
 2.  Faktura VAT będzie wystawiona przez OPERATORA nie później niż do 7-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym została wykonana Usługa, z terminem zapłaty 7 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT i będzie opiewać na kwotę wyliczoną zgodnie z ust. 3, ust. 4 i ust. 5 poniżej. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 3. ZAMAWIAJACY zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz OPERATORA należności z tytułu zrealizowanych Usług, bez względu na to, kto z tych usług bezpośrednio korzystał. Fakturę OPERATOR wysyła ZAMAWIAJĄCEMU listownie, a nadto e-mailem na adres podany w umowie w przypadku złożenia takiego żądania przez Zamawiającego.
 4. Należności OPERATORA z tytułu realizacji Usług naliczane są na postawie cen wskazanych w Zamówieniu
 5. ZAMAWIAJĄCY upoważnia OPERATORA do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru.
 6. Strony uzgadniają, że Ceny Jednostkowe pozostaną stałe przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 7. OPERATOR ma prawo do jednostronnego podwyższenia Cen Jednostkowych wyłącznie w przypadku gdy koszty, które OPERATOR ponosi w związku ze świadczeniem Usługi wzrosną o więcej niż 50% (przy czym za koszty takie uznaje się w szczególności ceny wysyłki Wiadomości u operatorów GSM, z których usług korzysta OPERATOR. Takie jednostronne podwyższenie Cen Jednostkowych wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej, nie może być dokonane częściej niż raz w Okresie Rozliczeniowym i nie może wynosić więcej 10% uprzednio obowiązujących Cen Jednostkowych.

§ 7 Poufność

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony otrzymane w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła („Tajemnica przedsiębiorstwa”);
 2.  W rozumieniu Umowy nie stanowią Tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, które:
 3. są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez którąkolwiek ze Stron;
 4.  zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z Tajemnicy przedsiębiorstwa ujawnionej przez drugą Stronę.
 5. W razie uzyskania przez Stronę otrzymującą Tajemnicę przedsiębiorstwa, Strona otrzymująca zobowiązuje się do:
 6.  zachowania w poufności wszystkich informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa;
 7. nie ujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób inny niż zgodnie z postanowieniami Umowy;
 8. zrekompensowania Stronie ujawniającej wszelkich szkód, które Strona ta może ponieść w wyniku naruszenia Tajemnicy przedsiębiorstwa przez Stronę otrzymującą.
 9. Tajemnica przedsiębiorstwa może zostać ujawniona:
 10. tym pracownikom i podwykonawcom Strony otrzymującej, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się i wykorzystania informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa w celu realizacji Umowy;
 11. osobom, w przypadku których Strony uzgodniły na piśmie możliwość otrzymywania przez te osoby informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa, w zakresie uzgodnionym przez Strony;
 12.  doradcom prawnym i finansowym Strony otrzymującej, zobowiązanych na mocy odrębnych umów lub regulacji prawnych do zachowania w poufności otrzymywanych informacji,
 13. podmiotom upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących od przepisów do żądania przekazania informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym sądom i organom administracji,
 14. w związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z przepisów prawa regulujących publiczny obrót instrumentami finansowymi.
 15. W przypadku ujawnienia Tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotom, o których mowa w ust. 4.a) – 4.d) powyżej, Strona otrzymującą odpowiedzialna jest za zachowanie przez te podmioty Tajemnicy przedsiębiorstwa.
 16.  W razie uzyskania informacji przez Stronę otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie Tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, Strona otrzymująca zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Strony ujawniającej o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy ze Stroną ujawniającą na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
 17. Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego paragrafu w zakresie informacji poufnych są wiążące 5 lat po rozwiązaniu umowy.
 18.  W razie naruszenia przez Stronę zakazów określonych w ust. 1 powyżej Strona naruszająca zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde przekroczenie zakazu.
 19. Strona przed zastosowaniem kary, o której mowa w ust. 8 powiadomi na piśmie Stronę naruszająca zakazy określone w ust. 1 powyżej nie później niż 10-tego dnia od dnia, w którym Strona uzyskała informację o złamaniu przez drugą Stronę postanowień ust. 1 powyżej.
 20. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Stronę, której prawa zostały naruszone odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.

§ 8 Dane osobowe

 1. ZAMAWIAJACY oświadcza, i zobowiązuje się wobec OPERATORA że w przypadku powierzenia ZAMAWIAJACEMU przez Klienta ZAMAWIAJĄCEGO jako administratora danych osobowych danych osobowych osób trzecich (w tym osób, do których będą wysyłane Wiadomości) ZAMAWIAJĄCY wypełni wszystkie obowiązki ciążące na osobie, której zostały powierzone dane osobowe przez administratora danych osobowych, w szczególności te wskazane w ust. 2 poniżej.
 2. ZAMAWIAJACY zobowiązuje się do:
 3. przetwarzania wszelkich powierzonych informacji, w tym szczególnie danych osobowych, wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień wiążących go umów z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, tekst jedn. z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”);
 4. zawarcia z administratorem danych umowy, o której mowa w art. 31 Ustawy;
 5. wprowadzenia środków organizacyjnych i technicznych zabezpieczających powierzone dane osobowe przed niepożądanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją w zakresie przewidzianym w art. 36-39a Ustawy oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) (dalej: „Rozporządzenie”) celem ochrony danych i systemów, które są wykorzystywane do realizacji Umowy.
 6. 3. Strony uzgadniają, że dla należytego wykonania Umowy nie jest konieczne dalsze powierzenie przez ZAMAWIAJACEGO danych osobowych OPERATOROWI, i że powierzenie takie nie ma w związku z wykonywaniem Umowy miejsca.
 7. 4. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych w Umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Z chwilą gdy Umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
 2. OPERATOR ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 3.  zakazu lub ograniczenia działalności OPERATORA określonej w Umowie przez organy administracji państwowej,
 4. z przyczyn technicznych nie jest możliwe dalsze świadczenie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO Usług lub też zapewnienia ich należytej jakości;
 5. rażącego naruszenia postanowień Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym Strony uzgadniają, że rażące naruszenie postanowień Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO zachodzi w szczególności gdy:
  * ZAMAWIAJĄCY, pomimo zawieszenia świadczenia Usługi, nie ureguluje zaległych płatności w wyznaczonym przez Operatora dodatkowym terminie;
  * ZAMAWIAJĄCY uporczywie narusza postanowienia Umowy, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usługi Operatora;
  * ZAMAWIAJĄCY korzysta z Usługi do celów niezgodnych z prawem;
  * dane lub informacje podane przez ZAMAWIAJĄCEGO przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;
  * Operatorowi zostaną cofnięte lub ograniczone przyznane uprawnienia w zakresie świadczenia Usług.
  * ZAMAWIAJĄCY lub Klient ZAMAWIAJACEGO wysyła nie zamówione Wiadomości osobom, które nie wyraziły wcześniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, w szczególności o charakterze reklamowym.
  * ZAMAWIAJĄCY używa w polu tematu Wiadomości treści które mogą wprowadzić w błąd odbiorcę, nazwy instytucji, firm i znaków towarowych, do których używania nie ma prawa.
 6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  1. takiej zmiany przepisów prawa, która uniemożliwi ZAMAWIAJĄCEMU świadczenie usług, dla wykonania których ZAMAWIAJĄCY zawarł Umowę,

  2. rażącego naruszenia postanowień Umowy przez OPERATORA.

Operator może obciążyć ZAMAWIAJACEGO tytułem kary umownej sumą kosztów z tytułu Opłat Abonamentowych przypadających od daty rozwiązania umowy do końca okresu, na który umowa była zawarta. Należności z tego tytułu stanie się wymagalna w terminie 7 dni od daty wysłania wezwania do zapłaty listem poleconym na adres ZAMAWIAJACEGO.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Umowy, z zastrzeżeniem iż Operator zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zmianach z miesięcznym wyprzedzeniem. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od otrzymania ww. informacji o zmianach, w takim wypadku Umowa wygasa po upływie 30 dni od momentu powiadomienia Operatora.
 2. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest po adresem www.przypominamy.com/regulamin
 3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest każdorazowo informować Operatora o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie pod rygorem uznania pism i Rachunków skierowanych na ostatnio wskazany Operatorowi adres za skutecznie doręczone.
 4. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej Umowy, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej OPERATORA.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie bądź Umowie zastosowania będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy i Rozporządzenia, o których mowa w Regulaminie.